İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal eden işverenler idari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

İdari yaptırımlar;

  • İdari para cezası
  • İşin durdurulması
  • İşyerinin kapatılması
  • Çalışanların çalışmaktan alıkonması

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gereken önlemleri almayarak ölüm ya da yaralanmaya sebep olan işveren yahut işveren vekilleri taksirle yaralama (TCK madde 85) veya taksirle öldürme (TCK madde 89 ) suçlarından dolayı cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilirler.

Cezai yaptırımlar;

  • Para cezası
  • Hapis cezası

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (TCK madde 22)

Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırabilir. Fiil birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK madde 85)

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2014

 

Miktar

2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

(Yeniden Değerleme Oranı % 10,11)

 

 

Açıklamalar

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

 

26/1-a

4/1-a

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.240

2.466

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-a

4/1-b

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.240

2.466

Türk Lirası / her yükümlülük için

MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

5.601

6.167

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak.

5.601

6.167

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

2.800

3.083

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-b

6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.680

1.849

Türk Lirası

26/1-b

6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.680

1.849

Türk Lirası

26/1-b

6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.120

1.233

Türk Lirası / her tedbir için

26/1-b

6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.680

1.849

Türk Lirası

MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

26/1-c

8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.680

1.849

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

26/1-c

 

8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

 

1.680

1.849

Türk Lirası

 

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.361

3.700

Türk Lirası

5.041

5.550

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-ç

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

1.680

1.849

Türk Lirası

 

MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

26/1-d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.120

1.233

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.120

1.233

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 12 - Tahliye

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

1.120

1.233

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.120

1.233

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

26/1-e

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.680

1.849

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.

2.240

2.466

Türk Lirası

26/1-e

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

2.240

2.466

Türk Lirası

MADDE 15 - Sağlık gözetimi

26/1-f

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.       

1.120

1.233

Türk Lirası / her çalışan için

26/1-f

15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatmak.

1.120

1.233

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi

26/1-g

Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

1.120

1.233

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 17 - Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

1.120

1.233

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

26/1-h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak.

1.120

1.233

Türk Lirası / her aykırılık için

MADDE 20 - Çalışan temsilcisi

26/1-ı

20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.

1.120

1.233

Türk Lirası

26/1-ı

20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.

1.680

1.849

Türk Lirası

26/1-ı

20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.

1.120

1.233

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için

MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu

26/1-i

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.

2.240

2.466

Türk Lirası / her aykırılık için

MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

26/1-j

23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.

5.601

6.167

Türk Lirası

MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

. 26/1-k

24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.

5.601

6.167

Türk Lirası

MADDE 25 - İşin durdurulması

26/1-l

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.

11.203

12.335

Türk Lirası

26/1-l

25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.

1.120

1.233

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için

1.120

1.233

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

26/1-m

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

56.018

61.681

Türk Lirası

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

89.629

98.690

Türk Lirası

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

89.629

98.690

Türk Lirası

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

89.629

98.690

Türk Lirası

MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

26/1-n

30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.

1.120

1.233

Türk Lirası / her hüküm için

1.120

1.233

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Konu

2014

 

Miktar

 

2015YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı % 10,11)

 

Açıklamalar

MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar

 

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

12.181

13.412

Türk Lirası

 

MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu

 

 

 

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

12.181

13.412

Türk Lirası

MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

 

107

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

 

12.181

13.412

Türk Lirası

 

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.